Lees- en spellingsstoornissen


Wanneer er sprake is van problemen op het gebied van het lezen en/of de spelling, kunnen wij onderzoek doen naar de leesvoorwaarden en het lees- en spellingsniveau.  
In onze praktijk kan specifiek onderzoek gedaan worden om te bepalen of er risico op dyslexie is en kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek elders wenselijk is.    

Lees- en spellingsproblemen met onderliggende taalproblematiek

Bij het vermoeden van milde of lichte dyslexie, of van lees- en spellingsproblemen, zullen wij uw kind onderzoeken. Als er sprake blijkt te zijn van onderliggende taalproblematiek, dan kan vergoede logopedische behandeling vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering plaatsvinden.

Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen, nl.:

  1. Auditieve verwerkingsproblemen 
  2. Spraakproblemen 
  3. Grammaticale problemen 
  4. Problemen met de betekenisverlening 

De gevolgen hiervan zijn: problemen bij het aanvankelijk (groep 3) en voortgezet lezen (groep 4 e.v.), spellingsproblemen door een gebrekkig inzicht in klank- en woordstructuren en problemen met leesbegrip (woordenschat, zinsbegrip, verhaalbegrip).

Download de Dyslexiewijzer


Vergoeding

Dyslexie is een specifieke taalstoornis en is in de kern gelegen in de verwerking van spraakklanken. De relatie met mondelinge spraak- en taalproblemen is groot.
Wanneer er sprake lijkt te zijn van milde of lichte dyslexie of van lees- en spellingsproblematiek, dan kunnen ouders hun kind aanmelden voor onderzoek bij ons in de praktijk. Als uit ons onderzoek blijkt dat er (onderliggende) taalleerproblemen aanwezig zijn, dan kan er logopedische behandeling op verwijzing van de huisarts plaatsvinden.
Blijkt er na onderzoek geen sprake te zijn van onderliggende taalproblematiek, kan het kind uiteraard ook door ons behandeld worden. De behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal bij u gedeclareerd worden.
Wanneer er sprake lijkt te zijn van (ernstige enkelvoudige) dyslexie of wanneer er twijfels zijn, zullen wij adviseren uitgebreid onderzoek te laten doen door een orthopedagoog of GZ-psycholoog.

 
 

Hoe werken wij?

Onze aanpak bestaat uit een fonologische georiënteerde behandeling.
In de behandeling wordt o.a. aandacht besteed aan de taal en auditieve / fonologische processen, aangevuld met gerichte therapie op gebied van lezen en spellen. Wij bieden professionele ondersteuning op maat van uw kind.
We werken met Taal in Blokjes. Dit is een psycho-linguïstische benadering waarbij de klankstructuur van ons taalsysteem zichtbaar gemaakt wordt door de verschillende soorten klanken een kleur te geven (onderdeel F&L methode). Deze werkvorm richt zich op zowel lezen als schrijven en vormt "de rode draad" binnen onze begeleiding. Daarnaast zetten wij echter ook veel andere materialen en methoden in en stemmen de behandeling af op de leervoorkeuren van het kind en het aandachtsgebied van dat moment.

Er wordt in nauw overleg een aanpak afgesproken met school en/of andere betrokkenen om de lees- en spellingvaardigheden te ondersteunen.  Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken en krijgen instructies voor het oefenen thuis.

Dyslexie

Vanaf 01-01-2010 wordt het onderzoek en de behandeling van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) vergoed door de zorgverzekeraars. In 2013 komen alle kinderen in de basisschoolleeftijd (7 t/m 12 jaar) in aanmerking voor vergoede zorg.
Ouders hebben hierbij zelf de keuze bij welke instantie / praktijk ze hun kind aanmelden, het onderzoek wordt bekostigd uit de ziektekostenverzekering. Een voorwaarde voor deze vergoeding is een formeel multidisciplinair samenwerkingsverband tussen erkende onderzoeksinstanties en zelfstandig geregistreerde dyslexiebehandelaars in de zorg (zoals gespecialiseerde logopedisten of orthopedagogen).

Alle logopedisten binnen de praktijk hebben extra scholing gevolgd op het gebied van lezen en spelling. Esther van den Heuvel is geregistreerd dyslexiebehandelaar (Kwaliteitsinstituut Dyslexie en NVLF). U kunt bij haar terecht voor behandeling van dyslexie en ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).
Gezien de samenwerking met verschillende instanties / onderzoeksbureaus kunt u ook terecht wanneer uw kind in aanmerking komt voor vergoeding via de DBC (Diagnose Behandel Combinatie).  

Bij de dyslexiebehandelingen die binnen de DBC-structuur (de vergoedingsregeling) vallen verloopt het proces van aanmelding tot (eind-)evaluatie via vaste stappen en altijd onder supervisie van, en in nauwe samenwerking met een gedragswetenschapper (orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog).

Download het draaiboek Dyslexie voor ouders school en gezondheidszorg

 


Spraakmakend goed

 
Facebook Logopedie Veldhoven
 

Logopediepraktijk
Esther van den Heuvel

Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Tel. 040-2548670
Frans Bekersstraat 1
5504 JA Veldhoven
Tel. 040-2548670

info@logopedie-esthervandenheuvel.nl

 
 

© design, CMS Rupz | .   
 
Lid van de NVLF en kwaliteitsgeregistreerd KwalregisterParamed_logo1.jpg nvlflogowit.jpg