Taal

Wij communiceren middels taal. Taal helpt ons om onze boodschap duidelijk te maken en te laten zien wie wij zijn. Als er problemen zijn met de taal, heeft dit gevolgen voor de hele persoon en zijn omgeving.
Er kunnen problemen zijn op het gebied van:

De taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind heeft moeite met het begrijpen en/of het produceren van taal. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van de taalvorm (zinnen maken, woorden vormen, …), de taalinhoud (o.a. woordenschat) en het taalgebruik (o.a. communicatie en interactie). Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Om de taalontwikkeling in kaart te brengen maken wij gebruik van gestandaardiseerde tests en/of observatielijsten. Op deze manier wordt bepaald of en op welke gebieden er een achterstand is t.o.v. leeftijdgenootjes.
De logopedische behandeling bij jonge kinderen is vaak direct en indirect. De indirecte begeleiding bestaat uit het adviseren van ouders en de omgeving hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal.
Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten.

Download folder Kind en Taal

Download poster Kind en Taal

Taalstoornissen als gevolg van neurologische problematiek

Als gevolg van neurologische aandoeningen kunnen er problemen ontstaan met het spreken, het lezen en/of het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie.
De ernst en omvang van de problemen zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.
Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om gedachten op papier te zetten of om een boodschap te noteren.

Download folder Afasie

Download folder Taal- en spraakstoornissen bij dementie

 
 

Meertaligheid

Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal.  Meerdere talen aanbieden hoeft geen probleem te zijn. De eerste vraag die ouders zich moeten stellen is: kunnen we de talen op gelijk niveau van elkaar aanbieden. Op welk niveau spreken wij de verschillende talen zelf? Voor een goede taalontwikkeling van het kind is het beter als vader en moeder de taal met het kind spreken die ze zelf voldoende beheersen.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal (de moedertaal), zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolontwikkeling van deze kinderen gevaar loopt. Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen.  Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Op dit moment wordt de logopedische behandeling van meertalige kinderen vergoed wanneer er sprake is van een stoornis in de eerste taal (de moedertaal).

Download de folder meertaligheid


Dyslexie

Dit wordt nader toegelicht bij ‘lees- en spellingstoornissen’

 

 


Spraakmakend goed

 
Facebook Logopedie Veldhoven
 

Logopediepraktijk
Esther van den Heuvel

Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Tel. 040-2548670
Frans Bekersstraat 1
5504 JA Veldhoven
Tel. 040-2548670

[email protected]

 
 

© Logopediepraktijk Esther van den Heuvel 2019 | Website: Two Visions | .   
 
Lid van de NVLF en kwaliteitsgeregistreerd KwalregisterParamed_logo1.jpg nvlflogowit.jpg