Lees- en spellingsstoornissen

Wanneer er sprake is van problemen op het gebied van het lezen en/of de spelling, kunnen wij onderzoek doen naar de leesvoorwaarden en het lees- en spellingsniveau. In onze praktijk kan specifiek onderzoek gedaan worden om te bepalen of er risico op dyslexie is en kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek elders wenselijk is.

Lees- en spellingsproblemen met onderliggende taalproblematiek

Bij het vermoeden van milde of lichte dyslexie, of van lees- en spellingsproblemen, zullen wij uw kind onderzoeken. Als er sprake blijkt te zijn van onderliggende taalproblematiek, dan kan vergoede logopedische behandeling vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering plaatsvinden.

Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen, nl.:

  1. Auditieve verwerkingsproblemen
  2. Spraakproblemen
  3. Grammaticale problemen
  4. Problemen met de betekenisverlening

De gevolgen hiervan zijn: problemen bij het aanvankelijk (groep 3) en voortgezet lezen (groep 4 e.v.), spellingsproblemen door een gebrekkig inzicht in klank- en woordstructuren en problemen met leesbegrip (woordenschat, zinsbegrip, verhaalbegrip).

Download de Dyslexiewijzer

Vergoeding

Dyslexie is een specifieke taalstoornis en is in de kern gelegen in de verwerking van spraakklanken. De relatie met mondelinge spraak- en taalproblemen is groot. Wanneer er sprake lijkt te zijn van milde of lichte dyslexie of van lees- en spellingsproblematiek, dan kunnen ouders hun kind aanmelden voor onderzoek bij ons in de praktijk. Als uit ons onderzoek blijkt dat er (onderliggende) taalleerproblemen aanwezig zijn, dan kan er logopedische behandeling op verwijzing van de huisarts plaatsvinden. Blijkt er na onderzoek geen sprake te zijn van onderliggende taalproblematiek, kan het kind uiteraard ook door ons behandeld worden. De behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal bij u gedeclareerd worden. Wanneer er sprake lijkt te zijn van (ernstige enkelvoudige) dyslexie of wanneer er twijfels zijn, zullen wij adviseren uitgebreid onderzoek te laten doen door een orthopedagoog of GZ-psycholoog.

Hoe werken wij?

Onze aanpak bestaat uit een fonologische georiënteerde behandeling. In de behandeling wordt o.a. aandacht besteed aan de taal en auditieve / fonologische processen, aangevuld met gerichte therapie op gebied van lezen en spellen. Wij bieden professionele ondersteuning op maat van uw kind. We werken met Taal in Blokjes. Dit is een psycho-linguïstische benadering waarbij de klankstructuur van ons taalsysteem zichtbaar gemaakt wordt door de verschillende soorten klanken een kleur te geven (onderdeel F&L methode). Deze werkvorm richt zich op zowel lezen als schrijven en vormt "de rode draad" binnen onze begeleiding. Daarnaast zetten wij echter ook veel andere materialen en methoden in en stemmen de behandeling af op de leervoorkeuren van het kind en het aandachtsgebied van dat moment.

Er wordt in nauw overleg een aanpak afgesproken met school en/of andere betrokkenen om de lees- en spellingvaardigheden te ondersteunen. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken en krijgen instructies voor het oefenen thuis.

Dyslexie

Vanaf januari 2015 worden de kosten voor een dyslexieonderzoek (en dyslexiebehandeling) vergoed door uw gemeente, mist er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Enkelvoudig houdt in dat uw dochter of zoon er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals ADHD, autisme of een laag IQ. Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij uw kind zichtbaar zijn.

Welke kinderen komen in aanmerking voor vergoeding door uw gemeente?
Om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding voor een dyslexieonderzoek en de behandeling moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:

  1. De leeftijd van uw kind ligt bij aanmelding voor een dyslexieonderzoek en behandeling tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag in elk niet gestart worden nadat uw kind 13 jaar is geworden.
  2. Er moet een leerling dossier zijn waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen).
  3. De school heeft het vermoeden dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, gebaseerd op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp zoals vermeld onder punt 2.

Alle logopedisten binnen de praktijk hebben extra scholing gevolgd op het gebied van lezen en spelling. Esther van den Heuvel is geregistreerd dyslexiebehandelaar (Kwaliteitsinstituut Dyslexie en NVLF).

Download het draaiboek Dyslexie voor ouders school en gezondheidszorg